skip to main content
Op deze website vindt u begrippenkaders die Geonovum ontwikkelt in het kader van verschillende projecten. Terwijl ze in ontwikkeling zijn, kunt u de begrippen op deze website raadplegen. Het is ook mogelijk om feedback te geven op de begrippenkaders.

Begrippenkader SOR

In het kader van de Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties (DisGeo), maken we een samenhangende objectenregistratie (SOR): een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op, naast objectgegevens uit de WOZ-administratie en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie en het Nationaal Wegenbestand.

De begrippen die we in de SOR gebruiken, duiden we in het SOR begrippenkader. Dit heet ook wel een thesaurus: in feite een uitgebreid woordenboek waarin per begrip niet alleen een definitie, maar ook bijvoorbeeld relaties met andere begrippen te vinden zijn. In de loop van 2020- 2021 bouwen we het overzicht van begrippen uit op basis van de eisen aan het model van de samenhangende objectenregistratie.

Daar waar begrippen uit bestaande begrippenkaders zijn overgenomen of daar aan zijn gerelateerd, maken we die relatie zichtbaar. Zo ontstaat er een netwerk van begrippen in samenhang.

U kunt een begrip snel vinden via de zoekbalk op de homepagina.
De lijst begrippen kunt u op verschillende manieren doorzoeken:
  • Alfabetisch: alle begrippen van A tot Z
  • Hiërarchie: alle begrippen in een hiërarchische structuur
  • Groepen: alle begrippen opgedeeld in thema’s
Geonovum ontwikkelt dit begrippenkader in opdracht van BZK.

Opmerkingen over dit begrippenkader horen we graag via het Feedbackformulier of Github.

Begrippenkader Energie

Het Nederlandse energielandschap is complex en versplinterd. Veel partijen hebben hun eigen begrippenkaders waardoor problemen in de communicatie/uitwisseling kunnen ontstaan. Voor standaardisatie is ook een sterke community een vereiste. In een sterk versnipperd landschap waar voorheen weinig samenwerking nodig was, spreekt iedereen een net iets andere taal. Deze taal is anders omdat de betekenis van begrippen verschillend of nog niet geformaliseerd is.

Als eerste stap richting meer standaardisatie, ontwikkelt Geonovum een begrippenmodel waarin de voor de energietransitie belangrijkste begrippenkaders binnen het energiedomein met elkaar in relatie worden gebracht in de vorm van een Linked Data taxonomie. Het Begrippenmodel Energie zal in ieder geval gedragen worden door het programma ter verbetering van de informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET).

Over ons

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen.